Thomas Sanglor

Mi az álmodástan?

A szövegnél minden jog fenntartva! 

 

Mielőtt a szövegem tanulmányozásához látnál, előtte lapozz a Magamról menüpont Végzettség címéhez és olvasd át a pirosan szedett szövegrészeket!  

 

 

Több tényező is közrejátszott abban, hogy milyen témák szerepeljenek az általam fontosnak tartott Szellemi Út rendszerében, és hogy ezt milyen kifejező, átfogó névvel illessem. Meghatározó helyen a következők állnak: Édesapám (Molnár Gábor, parapszichológus) tanításai, amelyek kisgyerekkorom óta a mai napig áthatnak és segítenek; emellett a Bibliát kell megemlítenem, amiben írva van, hogy Isten gyakran intézi Álomúton keresztül közléseit az ember felé; ezt követően az Emese Álma és Álmos vezér születését taglaló magyar monda volt, amiben a Szent Turulmadár kiemelkedő és kulcsfontosságú szerepet tölt be. Ezek mellett meg kell említenem a saját, életem korai szakaszától máig tartó Tudatos Álmodással és Szellemi munkával járó tapasztalataimat is. Ahhoz, hogy kirajzolódjon előtted, mit is képvisel az Álmodástan, mi az alaptörekvése, érdemes az egész honlapot áttekintened. Ehhez türelmet :) és örömmel telt böngészést kívánok!

Az Álmodástan az Álmokkal-Ébredéssel sajátosan foglalkozó Szabad Szellemiségű Irányzat, ami Spirituális nézeteket, eszméket vall.        

Az Álmodástant nevezhettem volna Ébredéstannak is, hiszen az általam képviselt rendszer végső üzenete/küldetése nem más, mint törekedni a minden (nappal és éjjel követett kettős természetű) álomból való Ébredés elérésére. Az Álmodástan a velünk együtt megszületett lényegre való összpontosítást egyedi formában igyekszik hangsúlyozni. Szokatlan nézőpontokból közelítünk meg témákat, amelyek érdekességükkel érik el az eredményig vezető, szükséges ösztönzőerőt. Az Ébredésért tett törekvésnek egyes fokozatai ismerhetők meg azokon az Alternatív, Szabad Szellemiségű foglalkozásokon, amelyeket a már elmúlt 20 éves tapasztalatokra alapozva dolgoztam ki. Ebben komoly és kiemelkedő szerepet kapott az általánosan ismert tudatos álmodás témaköre, a Tudatosság álmokon belüli fokozása a Szándékolás és Ügyön-nyugvás gyakorlatai által, illetve arra is kitérek, hogy mi az eddigi tapasztalatom az álmokon túli Valóság megismerésére tett kísérletemnél. Az általam fontosnak tartott közléseknek sajátos nyelvezete van. A tartalmak, témák között lesz olyan, ami ismerős csengésű és olyan is, ami kevésbé az. Az 'élet nagy könyvének igazságaiból' azokat a mondatokat húzom alá és vonom össze, amelyekről azt gondolom és érzem, hogy a leginkább segítik azok előrejutását, akiknek szimpatikus ez az Út. Az előadásaimon, foglalkozásaimon szívesen és örömmel említek meg más rendszereket Tiszteletből és kiemelt példaértékük miatt. Ilyenek pl. a tibeti buddhizmus, a pszichológia, az indiai filozófia, egyes vallási nézetek, stb.  

Az Álmodástan célja: Ráébredni az Álomcsatorna funkcióira és szerepére. Ezalatt nem csupán az átlagos álmoknak otthont adó csatornaszerepre gondolok, hanem mindarra a többletre, amire ez a közeg és Állapot hivatott. Ezt úgy érjük el, hogy lépésről-lépésre ismerjük fel az Álomútban rejlő lehetőségeket és egyre fokozottabban vesszük használatba azokat a képességeket, amelyek az egyes elért Tudatosságszintekhez tartoznak. Az Álmodástan rendszerébe foglaltam a Figyelem általam felismert Természetének Változatait, Típusait is. Ezek jellemzői, tulajdonságai izgalmas tapasztalatok felé vezetik a kereső-kutató embert. Mivel az álmodás, a Tudatos Álmodás, a testfüggetlen tapasztalat, az álmokon túli Valóság Felismerése, a Szellemi Ébredés mindegyike egy Különleges 'Belső' munka és szervesen kapcsolódnak a Harmadik Szemhez, így a technikák, a gyakorlatok, felkészítők ezzel a Spirituális centrummal igyekeznek Tudatos Kapcsolattartást ápolni.                

Az Álmodástan szempontjából fontosnak tartott Tudatosság nem annyiról szól, hogy legyél tudatos az álmodban, éld meg azt, amire vágysz és kész. Ezek az ösztönös és alap törekvések kevésnek bizonyulnak a Tudatosság Minőségibb változataihoz képest. A tudatosan megélt álomsík lényege nem merül ki annyiban, hogy elbújunk a nyers valóság elől egy virtuális mezőbe, vagy a meg nem élt vágyak kielégítésére most már tudatosan használhatunk egy újabb otthont. Ezektől lényegesen többről szól Isten vagy a Természet nekünk ajándékozott Útja. Sokan nem is gondolják azt, hogy az ébrenlétük során végzett tudatosság alapú gyakorlataik az Álomcsatorna tudatos használatára is irányul. De fordítva is igaz a dolog! Az Álomcsatorna által kínált, tudatosan megélt élethelyzetek nagyszerű és jótékony hatással vannak az ébrenléti életformára. Az általános közfelfogásban egymástól élesen választódik el az ébrenlét és álomszinten szerezhető tapasztalat. Így két, egymástól jól elkülöníthető életformát és valóságot különböztetünk meg. Amit viszont Felismerni kell, hogy e kettő szorosan összefügg egymással és a két szinten elért Tudatosság együttese teszi az embert a jelenleginél érettebbé, Tudatosabbá. A Figyelem Természetének egyik és másik változatával ismerkedünk az ébrenlét és álomlét során. Amit látnunk kell, hogy a Figyelem Természeteinek van egy közös Eredője: az Egység Alapú és nem kettős természetű Figyelem, ami 'újszerű látásmódokat' kínál arról, hogy kik vagyunk. Aki az Alvás-Álmodás témakörével foglalkozik, az élet egészével foglalkozik. Amit látnunk és megértenünk kell az az, hogy az ébrenlétben és az áloméletben elért Tudatosság végül nem két külön valóságra Ébreszt bennünket, hanem az Élet ébrenlétként és álomként elkönyvelt oldalának összefüggő, összekapcsolható voltára. Ennek eredményeképpen egy különleges Tudatosság születik, ami összefüggések tekintetében nagyon sok mindenre ébreszti a kereső, kíváncsi embert... A nem kettős természetszemléletben tehát Egység Állapotokat keresünk, így a nappali életforma és az álmon belüli sem különül el sarkosan, hanem ezek összefüggő egysége az ember. A 'Világos és Sötét világ' kincseket őriz magában, amikkel előbb-utóbb találkoznunk kell. Az Álmodástanban a Sötét oldal nem rossz vagy gonosz erőként kerül említésre (erről bővebben a Tükrök Tana menüpontban olvashattok), hanem rejtett, titokzatos, hagyományos formában nem észlelhetőként, ami szintén megismerhető, használatba vehető. Az Eredendő Sötét és Világos nem gonosz értelmű, hanem Istentől Eredő, így Tiszta. Amikor az ember jártasságot szerez az ébrenlétben alkalmazott tudatosság és az álomban alkalmazott tudatosság terén, akkor Egy ötvözött vagy Eredő Tudatossággal találkozik, s a világot nem elhatárolt valóságokra bontottan szemléli, hanem átlátható, átjárható, összefüggő terekként, amelyek mindegyikében Jelen van, Jelen lehet. Ez a Felismerés komoly értéket ad a létezésünknek. Elmondhatjuk, hogy nem idegen világot vagy valóságot tapasztalunk meg egy Álomcsatornás utazás alatt, hanem azt, ami Szokatlan formában, de Rólunk szól, hozzánk kapcsolódik, s ennek Felismerése számtalan félelemtől szabadíthat meg. Mivel az Álmodástan szerint az ébrenlétünk is egy sajátos Álomsík, így az ébrenléti idő alatt végzett tudatosságra törekvő igyekezet is az illúzióktól való szabadulást célozza meg. Az ébrenlét álomszerű állapotainak felismerését szorgalmazza, majd annak Tudatos meghaladását.  

Az Álmodástan egy Spirituális szinten értendő Ébredési Útvonal. Az Ébredés menete nálam azt jelenti, hogy az ember Tudatosságának köszönhetően előrébb jut, kiszabadul egy-egy zárt rendszer (felfogás) rabságából és a nagyobb rálátásnak köszönhetően alkot képet magáról, az életről. E tekintetben az illúziókból, a megrekedt elvekből, eszmékből való kiébredés a cél, ezzel együtt pedig az, hogy az ember Felismerve Tisztaságát végre méltó Tükröződése legyen a Teremtőnek.

Az Álmodástan egy olyan rendszer és Alternatív Szellemi Út, aminek fő törekvése a Tudatosság fokozása lehetőség szerint egészen a Forrásra való Eszmélésig. Ráébredni az Eredetre minden nemes út legfőbb küldetése, így az Álomcsatornára való fókuszálás is ezt a nemes törekvést hivatott szolgálni. Az Álmodástan rendszerében az álmokat egyszerre kell megvizsgálni Való érték és illúziófok alapján is. Mivel az Álmodástan az ébrenlét szintjét is egyfajta Álomsíknak tartja, így Ébrednünk kell a nappal szunnyadó, beállt állapotaiból és az éjjeli alvásnál jelentkező egyes öntudatlanul észlelt álomtartalmak fogságából is. Az Álmodástan törekvése az emelkedettebb Tudatosság elérése. Ezt azáltal éri el, hogy figyelembe veszi az álomsajátságokat és azokat lefordítja Útmutatásokká, Ébredési segédletté. Az álmok és az ébrenléti magaviselet valójában okozatok sokasága. Az ember ezekkel azonosul, így okozati szinten mozgó tudatosságot élvez, de ha tovább Tudatosul, akkor nem azonosulási kényszert szolgál ki, hanem az Ébredés Okhoz tartozó Nemes Állapotát. Az Álmodástan egy Ébredési Út, ami alkalmaz a nappal során, az alvás folytonosságának megszakításakor és az álmon belül is gyakorlatokat, felkészítőket azért, hogy egyre hosszabb és minőségibb eredmények születhessenek. Én azt vallom, hogy a Teremtőtől nem véletlenül kaptuk a Módosult Tudatállapot által felfogható kapcsolattartási Utat. Sajnos onnan látszik, hogy mennyire alapszinten működtetjük ezt, hogy tönkretesszük az alvás egészséget fenntartó, regeneráló hatását, az álmokat pedig mihaszna tapasztalatnak tartjuk. A Tudatosság felnőttkorát akkor éri el, ha az álomvalóságba is tudatos bejárásunk lesz. Amíg nem tudjuk mi irányít minket, mit szolgálunk ki, minek engedelmesedünk, addig kötött tartalmak szolgái vagyunk. A közismert álmok nagyban tükrözik azt, ahol tartunk. Tele vannak gyötrelmekkel, kétségekkel, mindazzal, amikkel napközben is foglalkozunk. S mivel leggyakrabban ezek töltik ki az éjszakai álmok tartalmát, így általánosan vélekedünk felőlük. Ám egy dolgot mindenképpen tudni kell: Az álmok kuszasága, illúzióértéke nem a Teljes Álomcsatorna jellemzése! Az Álomcsatornában tükröződik elmaradásunk foka, de ettől többről is szól ez. Az álmoknak teremtő ereje van, s ez nem egyszer hatol az anyag világába, hogy ott átalakítson valamit. A sok információ, ami általuk eljut hozzánk az életünket egészíti ki.

Az álom, mint ahogy az ébrenléti valóság is, egyfajta Tükör, amiben szemlélve magunkat Ébredhetünk, Emlékezhetünk Magunkra. Édesapám (Molnár Gábor) azt mondta: „Az élet egy összetörhetetlen Tükör, amibe mindig belenézhetünk támpontokért.”

Átlagos formában az álmokról elmondható, hogy általuk értesülünk az aktuális elmeműködésünkről, elért nézőpontunkról, világnézetünkről, stb. Tehát legtöbbször helyzetjelentéssel találkozunk, egyéni és kollektív hatások általános szintjeivel.

Az Álmodástanban nem az álmok „gyártása” a legfontosabb! Tudni kell arról, hogy mi foglalkoztat, mi tart minket kötve, s ha már tudjuk, akkor attól Szabadulni is képesek leszünk. Szükség van egy Tükörtartásra, hogy rálássunk a saját álmaink fogságot és Szabadságot kifejező természetére. Az 'álomtanító' mindig melletted van. Az életben nem lehet mindenki mellett egy tanító, guru, aki őszinte véleményével igazgatja az ember életét. Az álmok még arról is tájékoztatnak, hogy mennyire vagyunk hitelesek a tanokat illetően. Valaki az ébrenlétben palástolhatja a gyenge pontjait, ám álomban értesül arról, hogy hol tart. Ilyen értelemben az álom illúzióértéke hasznos tudósítás egy nyers formában közölt tényállásról. Az álmok útmutatók, segítik annak meglátását, amire nappal nem figyelünk vagy képtelenek vagyunk észlelni. A lényeg, hogy kaptunk egy Útvonalat, ami velünk együtt született meg, s ezt használnunk kell a Szellemi Ébredést megcélzott Szándékkal.

Az Álmodástant felfoghatjuk gyűjtőfogalomként, ami rendszerbe fogott Útmutatások csoportját tartalmazza. A cél az, ha van egy követhető út, akkor azon kontroll mellett haladjon az ember. Fontos a Józan (ráció és spirituális szemlélet ötvözete) gyakorlás, hogy ne kerüljön elvarázsolt szélsőségbe és tévútra a gyakorló. Ebben segít a tudomány jelenlegi álláspontja, a vallás és a spirituális misztérium irányelveinek átgondolt használata. Az Álmodástannak nem célja az álmodozás fenntartása, az illúziók gyártása és nem áll meg az általánosan álomként megtartott fokon! Az Álmodástan Ébredést szorgalmazó Tan! Ez lényeges! Mivel az ébrenlét sok dolgából is Ébrednünk kell, így elmondható, hogy az Álmodástan nem csupán az éjjelnek, hanem a nappalnak is szól. Mivel a Cél a Forrás Felismerése a Tudatosság által, így akár ébren vagyunk, akár alszunk és álmodunk, a valóságok megismerésével Önmagunk Valóságára Ébredünk. A Forrás nem egy távoli hely, közelebb van, mint gondolnánk. Az eszközeink is megvannak ahhoz, hogy ezzel Tudatos kapcsolatba lépjünk. Ha a gondolat messze suhan keresni, egy ösztönös, el nem torzított Érzés tudatosítja, hogy a Forrás egy Cseppje Bennünk él. Így, amikor minden téren tökéletesítjük magunkat, akkor Méltóvá, Alkalmassá leszünk.

Nem célom, hogy az általam összefogott útvonalat más útvonalakkal vagy hasonló témát választott előadókkal összemérve ilyennek vagy olyannak tartsam. Engem nem érdekelnek az összemérések, hasonlítások, versenyszerűségek. Én annak örülök, ha egyre többen foglalkoznak a saját Belső Világukkal és Önmagukra Ébredve teszik a közös életet, annak terét szebbé, minőségibbé. Ami a feladatom, hogy a saját tapasztalataimat átadjam, s akiknek ez útként szolgál, azok számára a lehető legjobban mutassam be. Törekvésem az, hogy a jót, hogyan lehet még jobbá tenni. Én sem állok meg az elért eredményeimnél. Én azt vallom, hogy a Jó Út az, amelyiknek Szíve van. Ez az Út pedig él, lüktet, változik. Így egy folyamatosan csiszolódó Útról beszélhetünk, ami eljuttat bennünket a Felismerések egyre szélesebb skálájához. A Jó Út Élő, alakuló, miközben megtartja Abszolút Szellemét. Az életben kellenek a húzóerők, az Edzők, a Vezetők. S mivel tudom, hogy sok minden kihozható még e területből, így a megtervezett logót magam számára is választottam, nem csak azért, hogy mire kellene figyelnünk kollektíven. Határozottan, kellő kitartással, törekvéssel kell a nem kettős természet irányába tekintenünk, hogy a törekvés az Eredendő Jó elérését hozza el ajándékba nekünk. A Boldogság igazi értéke ekkor fedi fel magát. S mily érdekes és értékes, szép magyar nyelvünk Boldog szavában ott a mag igazság: Old, az az Oldottság. Az a Valódi Boldogság, amikor az ember Oldott Állapotban van.

Tisztelem a tudományt és szeretem a vallást, akár a Józan Spirituális Misztériumot. Ahhoz, hogy ne egy megtévesztődés áldozata legyen a gyakorló, hanem emberként, embernek maradva, pszichéje egészséges szinten megőrzött volta segítse a tapasztalatok megszerzését, szükség van a kontrollra. Az információkat, amiket egy-egy tudatos álmodás által kapsz, ellenőrizd! Ne fogadd el megvizsgálás nélkül, valahogy járj utána! A honlapon, az előadásokon, tanfolyamokon a tudomány és vallás példaértékű támpontjai mellett olyan tapasztalatokat osztok meg, amelyeket én éltem meg. Ezekkel igyekszek segíteni azoknak, akik ezen az Úton kívánnak többet megtudni Magukról.

Az Álmodástan nem egy hétvégés képzés, hanem egy életforma, ami az élet álomban töltött és álmokon túli részét is figyelembe veszi. Vannak, akik hihetetlen hamar jutnak eredményekre, de vannak olyanok, akik lassacskán kerülnek egy-egy tapasztalással tudatos kapcsolatba. A lassúság nem gond! Nem az a cél, hogy rohanjunk, hanem, hogy megéljük az Életet. Ha lassabb átalakulással, akkor úgy, ha gyorsabban, akkor úgy. Ezek nem jobb és rosszabb eredmények. Nem mindig egy elért tapasztalat a természet előtt tett sikeres vizsga lényege; van, hogy a kitartás, a törekvés tisztasága az. Ami viszont biztosan előáll, hogy mindenki megtapasztalhatja az általánosan tudatos álomként említett állapotot, s előbb-utóbb azt is, ami azon túl van. Van, hogy többet ér egy sok igazságot tartalmazó és javasló féltudatos vagy nem tudatos álom egy tudatosnál akkor, ha a tudatosban nem történt más, csupán az egó kívánalmainak kielégítése.

Egy régi, bölcs meglátás szerint az ember fejlődése, alakulása hasonló egy növény és kertész kapcsolatához. A kertész nem növényt teremt. A gondozó törekvése az, hogy biztosított legyen a növény fejlődésének útja. Így elveszi az akadályozó tényezőket és olyan segítségeket ad, ami tovább növeli a növény beteljesedő életének esélyét. Vagyis, ha édesapám szavaival szeretnék élni, akkor azt mondanám, hogy: „már most mindennel rendelkezik mindenki, én nem teszek mást, nem tanítok újat, csupán Emlékeztetek”. (Molnár Gábor, parapszichológus)

 

 

Álomcsatorna

 

Mivel a fogalom rejtélyessége nem engedi meg azt, hogy néhány szóval intézzem el a magyarázatát, ezért most egy körülírással mutatok rá arra, milyen jellemzőkkel, tulajdonságokkal bír.

Számomra a következőt jelenti:

Az Álomcsatorna egy információs közeg/mező, ami az egyént célirányos ösztönzés alatt tartja azért, hogy az egyes Ébredési fokozatok szintjén Emlékezzen egy Teljesebbnek tekinthető Önmagára. A megszerzett Emlékek további ösztönzéssel tesznek szolgálatot, hogy az ember végre eljusson a Forrásra való Emlékezésig. Az Álomcsatorna az egyes módosult tudatállapotokban hozzáférést biztosít az ember számára a Teremtés Létsíkjait átható, formáló Tudati Erők, Törvények egyes csomagjaihoz, így az elért Tudatállapotokban a korábbiakhoz képest Alkotóbb lehet, Önmagát pedig Hiánytalanabbnak, Valódibbnak, Igazsághoz közelebb állónak Érezheti. Az Álomcsatorna információkat közöl és közvetít a határolt és határtalan között. Így ebben a Csatornában való Eszmélésnél találkozunk a Valóság Illúziófokaival és a Valóság Abszolút tényeivel egyaránt. Az Álomcsatorna egy Hazavezető Út, ami az Emlékezés útjelzőtábláival ad iránymutatást a kereső-kutató ember számára. Ilyen értelemben az Álomcsatorna a Kegyelmi Állapot része, a Kapocs, ami 'Isten láthatatlan, mégis tényszerű Kézfogását' jelenti.

Az Álomcsatorna biztosított a Valóságok legsűrűbb anyagi és legfinomabb létsíkjai között és létsíkjain belül is. A módosult tudatállapot kisebb/nagyobb mértékben hozzáférést biztosít a Létet átható Erőkhöz, Tartalmakhoz. Ebből látható, hogy az Álmodástan rendszerében az Álomcsatorna nem csupán az ismert álmocskák számára fenntartott hely, amelyeknek értelmét a határolt én számára fordítunk le. Tény, hogy az Álomcsatorna információs tartalma üzen a testi lét számára, az ismert egó/én számára is bőven, de kapacitása kiterjed a Lélek és Szellem szintjére is, hiszen vannak olyan Közlések/Tükörtartások, amelyek a 'Magas Fokú' Felismerések miatt kerülnek a Figyelmünk fókuszába, így ezek nem értendők hagyományos álmokként. Ugyan álmokhoz hasonlatos öltözetet kapott információkról beszélhetünk, de ezek a Látomások, Intuíciók, 'Magas Fokú' Emlékezések rendkívül értékes Üzenetek, amelyek nem a hétköznapi személy felszínes életéről szólnak. Ezek az információk azért bújnak az ismert jelképek ruhájába, hogy felfoghassuk, érthessük őket az elme elemzői szintjén is. Az Álmodástan azt tartja, hogy az Álmodás képessége folyamatosan fejlődik, változik, alakul. Ilyen értelemben az Álmodói Képesség és magatartás változása egy kapacitásnövekedéssel jár együtt, ami segíti a gyakorlót abban, hogy egy Spirituális értelemben vett Ébredett Szellemi 'fokot' érhessen el. Honnan lehet sejteni, hogy ez bekövetkezhet? Onnan, hogy minden a Forrásból Fakad és oda is tér vissza.

 Az Álomcsatorna működését figyelve elmondható, hogy egy speciális közlési formával és úttal találkozunk, amin keresztül a tudat állapotait, működési formáit ismerhetjük meg. Az Álomcsatorna nem csak az alvás időszakában nyitott, hanem mindig, így napközben is találkozhatunk különleges és értékes meglátásokkal, intuíciókkal, Árnyéktermészettel, spirituális tapasztalatokkal (érzékeken túli érzékeléssel), stb. Ha azt vesszük alapul, hogy a teremtett világ Isten Nagy Álma, akkor az információs csatorna is, ami mindent összefog, Áthat, szintén ebből a Nagy Álomból fakadó, így Álomcsatornának neveztem el. Hozzá kell tennem, hogy Isten Álmának felfogásához, értéséhez kevés ismerettel/tapasztalattal rendelkezünk, de ennek az Ősi Misztériumnak felfogható az a része, ami az emberi Szellemre szabott. Az emberi Szellemet képviselő Éntudat a Forrásáig tartó útján különböző állomásokon Ébred fel. Ennek eredményeképpen az egyes állomásokon határokat lépünk át, ezzel együtt pedig korlátokat is. Így Természetes lesz az, hogy megváltozik a Magunkról tartott, alkotott Kép.

 Mindezek ismeretében, hogyan képzeljük el az Álomcsatornában való haladást és fejlődést? Nappali és éjjeli életformaként, aminek kiemelkedő eredményei hol egyik, hol másik esetben bukkannak fel. Az ember olyan, akár egy nagyítónak lencséje. Képes befogni és egyedi formában fókuszáltan használni, működtetni azt, ami a „tudattalan rétegeiben” található. Ezekkel a tartalmakkal folyamatos a kapcsolata, de tudatosan, emberi szinten akkor tudja alakítani a Teremtést, ha Méltóvá teszi magát, olyan felületté 'csiszolja' Lelkét, ami a legtisztábban gyűjti be az Alkotáshoz szükséges, Szellemből fakadó Erőket. Ilyen értelemben az ember egyfajta transzformátor szerepet is betölt, mert befogad és átalakít...

 Az Álmodástan tehát nem egy hétvégés képzés, aminek eredménye egy sokadik oklevél vagy jogosultság valamire. Parapszichológusi végzettségem nem jogosít fel arra, hogy okleveleket és igazolásokat osztogassak. Az ismeretek megszerzésével az ember önmaga alakítására jogosult. Így, akik hallgatják az előadásaimat vagy eljönnek táborozni, tanfolyamra, önmagukat ismerhetik meg egy sajátos, de Alternatív Útvonalon, azon, amit a Természet vagy Isten adott nekünk. A Tan ismereteket ad, a vizsga és a valódi eredmények az életben, a jellemünk, képességeink átalakulásában mutatkoznak meg.